Grade-7 Geography အခန်း(၃)ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပထဝီဝင်။ မြေဆီလွှာပြုန်းတီးမှုနှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း

0 views

You may also like

Page 1 of 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top