Grade-7 Mathematic-1 အခန်း(၈)စာရင်းအင်းသင်္ချာ။ စက်ဝိုင်းကားချပ်ပုံ (Pie Chart)

0 views

You may also like

Page 1 of 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top