Grade-7 Mathematic- 1 အခန်း(၃) အပိုင်းကိန်းများနှင့်ဒသမကိန်းများ။ အပိုင်းကိန်းများကိုကိန်းမျဉ်းပေါ်တွင်ဖော်ပြခြင်း

0 views

You may also like

Page 1 of 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top