Grade-7 Mathematic – 2 အခန်း(၆) ၆.၂ ပိုက်သာဂိုရပ်သီအိုရမ်ကို လက်တွေ့စမ်းသပ်လေ့လာခြင်း ၆.၂.၁ တံဆိပ်ခေါင်းပုံကိုလေ့လာခြင်း

0 views

You may also like

Page 1 of 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top