Grade-7 Mathematic – 2 အခန်း(၁) အနားပြိုင်စတုဂံများနှင့်တြာပီဇီယမ်၊ အနားပြိုင်စတုဂံများဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း

2 views

You may also like

Page 1 of 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top