Grade-7 Science အခန်း(၆)စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး(Forms of Energy)။ အသံပြန်ခြင်းနှင့် အသံစုပ်ယူခြင်း

0 views

You may also like

Page 1 of 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top